Archiwum Cyfrowe Kultury Brzozowskiej

PROJEKT Konwersja CYFROWA DOMÓW KULTURY

CYFROWE KOMPETENCJE

Brzozowski Dom Kultury realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Archiwum Cyfrowe Kultury Brzozowskiej. Aktywizacja mieszkańców poprzez nowoczesne media w animacji i edukacji kulturalnej”

Dofinansowanie projektu z UE: 163 000 zł

Celem projektu jest wyposażenie samorządowych instytucji kultury w kompetencje i umiejętności w zakresie wykorzystywania narzędzi cyfrowych oraz zakup sprzętu i infrastruktury informatycznej niezbędnych do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury w lokalnych społecznościach.

NARZĘDZIA

REALIZACJA PROJEKTU

konwersja szkolenie 2_BDK
SZKOLENIA STACJONARNE

„Nowoczesne społeczeństwo. Szanse i możliwości świata wirtualnego"

WEBINARIA

Spotkania wirtualne

konwersja szkolenie 1 - 1
CYFROWE KOMPETENCJE

„Cyfrowe archiwa społeczne: jak zacząć, jak prowadzić, jak upowszechniać"

konwersja - 12
ZAKUP SPRZĘTU

Narzędzia cyfrowe

_f2af7250-4372-47d3-83ce-a97eaf2b838f
BAZA WIEDZY

Zbieranie artefaktów

Brzozowski Dom Kultury podjął wielotorowe działania w celu możliwie pełnej i należytej realizacji wniosku grantowego.

Zainicjowanie działalności Archiwum Cyfrowego Kultury Brzozowskiej. Archiwum funkcjonujące w rzeczywistości wirtualnej posłuży do prowadzenia relacji online i retransmisji (udostępniania) realizowanych lub współorganizowanych przez dom kultury wydarzeń artystycznych. Ponadto w ramach ACKB zainicjowano działania i aktywności, służące archiwizacji życia społeczno-kulturalnego regionu, a w szczególności rejestracji i digitalizacji  ciekawych dokonań artystycznych, sylwetek twórców i zespołów tworzących w regionie, jak również utrwalenie elementów dziedzictwa kulturowego i cywilizacyjnego regionu i miasta Brzozowa: zdjęć, dokumentów, artefaktów, zapisów historii mówionej. 

W ramach tych działań należy wyróżnić: szkolenia zaproponowane przez Operatora, szkolenia zewnętrzne oraz inne działania w ramach projektu: webinary, szkolenie stacjonarne i tutoring. 

Pracownicy domu kultury wzięli udział w szkoleniach z listy zaproponowanej przez Operatora. „Innowacje technologiczne (cyfrowe) w ofercie instytucji kultury – przegląd inspiracji i dobrych praktyk” oraz „Budowanie oferty kulturalnej w oparciu o dziedzictwo kulturowe”, „Podstawy projektowania graficznego” Dom kultury skorzystał też z dwóch, skierowanych do szerokiego grona pracowników szkoleń zewnętrznych: „Cyfrowe archiwa społeczne: jak zacząć, jak prowadzić, jak upowszechniać” oraz „Nowoczesne społeczeństwo. Szanse i możliwości świata wirtualnego w aktywizacji społeczności lokalnych”. Szkolenia te okazały się przydatne w kontekście stworzenia funkcjonowania ACKP, jak również w dotarciu przez pracowników i współpracowników i aktywizacji przedstawicieli społeczności lokalnych, w tym zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Pracownicy domu kultury wzięli udział także w webinarach prowadzonych przez operatora – pracowników NCK. Ponadto bardzo ważnym elementem było opracowanie „Strategii Cyfrowej BDK”.
W efekcie powstał dokument, który stał się mapą drogową dla działalności domu kultury w dziedzinie cyfryzacji.

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Skip to content